Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 140 

Neulaniementie ja Microkatu, katu-, silta- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 140  

2277/10.03.01.00/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Jukka Eskelinen, puh. 044 718 5421

Kati Toikkanen, puh. 044 7185083

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 

 Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esitys Kaupunkisuunnittelujohtaja Ilkka Laine

 

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Neulaniementien ja Microkadun katu-, silta- ja hulevesisuunnitelmat nähtävillä oloa varten. 

? 

Selostus Katusuunnitelma koskee Neulaniementietä välillä Savilahdentie - Neulalahden eteläkärki ja Microkatua. Nähtäville asetettavat katuosuudet sijaitsevat Neulamäen ja Savilahden kaupunginosissa (26 ja 13). Savilahden kaupunginosan osalta asemakaavat ovat lainvoimaisia ja katualueet haltuun otettuja. Katurakenteet sijoittuvat Neulaniementiellä ja Microkadulla osittain myös kiinteistöjen alueille. Kiinteistöjen kanssa on neuvoteltu katusuunnitelman mukaisista ratkaisuista. 

? 

Lähtökohdat??   Maankäytön kehittämistarpeita ja laajuutta on käsitelty 8.5.2017 kaupunginhallituksen hyväksymässä Savilahden maankäytön yleissuunnitelmassa. Alueen liikenteen kehittämisen ensisijaisiksi tavoitteiksi on asetettu kannustaa kestävään liikkumiseen ja hillitä autoliikenteen kasvua parantamalla ja kehittämällä erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja myös joukkoliikenteen olosuhteita sekä tehdä niistä nykytilaa houkuttelevampia vaihtoehtoja. Yleissuunnitelmaan perustuen on laadittu Savilahden alueen katusuunnitelmia vuosina 2017 - 2021 ja vuonna 2022 yksityiskohtaisempi yleissuunnitelma Neulaniementielle ja Microkadulle. Yleissuunnitelmassa oli esitetty liikenteelliset perusratkaisut ko katusuunnitelmaosuudelle ja ratkaisuiden tarkemmat vaikutukset ympäröivään maankäyttöön, kuten esim. väylientilavaraukset ja tonttiliittymä muutokset. 

 

Nykytilanne Neulaniementiellä ja Microkadulla 

 

Neulaniementien ajorata on 2 + 2 kaistainen välillä Savilahdentien-Microkatu. Microkadusta länteen ajoradan leveys on 7 metriä. Yhdistetty  n. 3,5 m leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä sijaitsee kadun eteläreunalla. Katualueen leveys vaihtelee ollen 25 - 50 metriä. Kadun reuna-alueilla on luonnonpuustoa ja maisemallisesti merkittäviä mäntyjä.   

 

Microkadun ajoradan leveys on 6 metriä ja yhdistetty 3 metriä leveä jalankulun ja pyöräilynväylä sijaitsee kadun itäpuolella. Katualueen leveys on 17 metriä. Katupuina on jalavia.   

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut 

 

Neulaniementie 

 

Neulaniementie on suunniteltu alueellisena kokoojaväylänä ja ratkaisuissa on huomioitu Savilahden alueen maankäytön lisäksi Neulaniemen osayleiskaavan aiheuttama liikennemäärän kasvu. Neulaniementien katusuunnitelman katuosuus on noin 930 metriä pitkä alkaen Savilahdentiestä päättyen Vanhan Varikon asemakaava alueen länsireunaan. Suunnitelmassa on esitetty myös Neulaniementien länsiosa (Vanhan Varikon kaava-alueen ulkopuolella) plv 930- 1070, jota tullaan noudattamaan Neulaniementien jatkosuunnittelussa. Ko. katuosuus sijoittuu Neulaniemen osayleiskaavassa esitetylle liikennekäytäväalueelle. 

 

Liittymäalueet Sarastuskaaren ja Microkadun kohdalla toteutetaan kiertoliittyminä. Kadun ajoneuvoliikenteen järjestelyt säilyvät pääosin nykyisellään. Neulaniementien pohjoisreunalle toteutetaan eroteltu jalankulun ja pyöräilyn pääväylä (leveys yhteensä 5,8 metriä). Eteläreunalla on 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn reitti. Jalankulku- ja pyöräilyväylä erotetaan ajoradasta 0,75 metrin kivetyllä alueella. 

 

Jalankululle ja pyöräilylle esitetään tehtäväksi alikulut (leveys 5 m ja korkeus 3,5 m) Sarastuskaaren läheisyyteen (S13) ja Microkadun itäpuolelle (S14). Sarastuskaaren alikulkukäytävä (S13) yhdistää puistoakselilla Varikon alueet ja Marikonrannan ulkoilualueet. Microkadun itäpuoliselle alikulkukäytävälle (S14) on todettu olevan jo maankäytön yleissuunnitelmassa selkeä tarve. Alueen sisäinen jalankulkuliikenne eri oppilaitosten/työpaikkojen välillä hakeutuu ko. reitille. Tavoitteena on, että käyttäjille reitti olisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja suora. Tämä edellyttää toimenpiteitä ja järjestelyjä myös kiinteistöjen piha-alueilla. 

 

Neulaniementielle toteutetaan Sarastuskaaren ja alikulkukäytävän (S13)  läheisyyteen pysäkkipari. Neulaniementielle on suunnittelu jalankulkijoille kaikkiaan 4 kpl levähdyspaikkoja. 

 

Microkatu 

 

Microkadun eteläosassa KPY Novapoliksen puoleisella osuudella katutilanjäsentelyyn ei esitetä muutoksia. Microkadun ja Neulaniementien liittymään toteutetaan kiertoliittymä. Ajoneuvoliikenteen sujuvuus ja jalankulun- ja pyöräilyn turvallinen kohtaaminen edellyttää kaista- ja keskisaarekkeiden toteuttamista liittymäalueella. Microkadun länsireunassa on 3 metriä leveä yhdistetty jalankulun- ja pyöräilyn väylä.  

  

Katurakenteissa hyödynnetään uusiomateriaaleja, kuten esim. betonimursketta. Rakennekerrokset tarkentuvat rakennussuunnittelussa.  

? 

Neulaniementiellä nopeusrajoitukseksi esitetään?40 km/h:iin ja Microkadulla säilyy nykyinen 30 km/h. 

 

Katusuunnitelmissa on esitetty kiinteistöiltä poistuvien tonttiliittymien sijainnit ja niille korvaavat yhteydet.

? 

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason, pois lukien Neulaniementien eteläreunan nykyinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Välillä Savilahdentie-alikulkukäytävä (S14) väylällä on nykyisiä rakenteita, jotka eivät mahdollista nykytilanteen parantamista.  

 

Neulaniementien ja Microkadun yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät sekä ajoradat kuuluvat kunnossapitoluokkaan I. 

? 

Tasaus ja kuivatus??  Neulamäentien ja Microkadun korkeusasema on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja se myötäilee pääosin nykyisiä kadun korkoja. Poikkeuksen muodostaa Neulamäen ja Microkadun liittymäalue ja liittymäalueen läheisyydessä oleva alikulkukäytävän (S14) kohta. Alikulkukäytävän kohdalla katu nousee n. 4 metriä ja Microkadun ja Neulaniementien liittymäalueella n. 1-2 metriä nykyisestä. Muutos mahdollistaa suunnitellun Neulaniementien alittavan alikulkukäytävän ( S14 ) rakentamisen. 

 

Katualueiden hulevesiviemäreitä täydennetään sekä syöksykaivoja siirretään tarvittavilta osin. Hulevedet ohjataan pinnan muotoiluilla ja reunakivillä syöksykaivoihin. Neulamäentien länsiosan tasaus laskee kohti Sarastuskaarta ja liittymäalueelta hulevedet ohjataan avo-ojin Neulalahteen. 

? 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus 

? 

Ajorata ja jalankulkuväylät päällystetään asfaltilla ja pyöräilyväylä värjätyllä asfaltilla (punasävyinen). Pysäkkialueet, erotuskaistat ja saarekkeet kivetään betoni- tai luonnonkivellä.? 

? 

Reunakivet ovat harmaata graniittia, joiden näkymäkorkeus on 12 cm. Suojateillä käytetään luiskattua reunakiveä, jonka näkymä on 0:sta 4 cm:iin sekä tasoon upotettua reunakiveä. Nykyiset reunakivet pyritään käyttämään kohteessa uudelleen. 

? 

Viheralueet nurmetetaan ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betoni- tai luonnonkivellä. Luiska-alueille istutetaan myös puita ja pensaita.  Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa.  

? 

Nykyinen katuvalaistus uusitaan. Valaisimina käytetään sinkittyjä teräspylväitä ja led-valaisimia. Neulaniementien varressa olevia yksittäisiä maisemamäntyjä valaistaan. 

 

Osana Savilahden Valon kaavan valaistus- ja taideohjelmaa alueelle toteutetaan taidetta ja erikoisvalaistusta mm. silta-aukkoihin. Sarastuskaarta lähellä olevaan alikulkuun (S13) sijoitetaan keraamisista laatoista muodostuva taideteos Peilauma, jonka toteuttaa taiteilija Arja Kärkkäinen. Toiseen alikulkukäytävään (S14) on haettu ideoita valotaideteoksesta Savonian opiskelijoille suunnatulla ideakilpailulla, ja voittajateoksen Näe minut toteutuskelpoisuutta selvitetään.  

Alustavat havainnekuvat löytyvät erillisestä liitteestä. 

 

Neulaniementien ja Microkadun kiertoliittymän keskiosaan on alueen toimijoilla mahdollisuus toteuttaa tilataideteos Valon kaavan koordinoimana.  

? 

Kustannukset?  Neulaniementien ja Microkadun saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 6?800 000 € (alv. 0 %). Vuoden 2024-25 investointiohjelmassa varaudutaan katujen rakentamiseen esitetyillä katusuunnitelma-alueilla. 

 

Kustannukset jakautuvat seuraavasti: 

? 

-        katurakenteet???5 000 000 euroa 

-        hulevesi???520 000 euroa 

-        valaistus???290 000 euroa 

-        Alikulkukäytävät (S13 ja S14) 990?000 euroa 

? 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, kadun kuivatuksen, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. 

? 

Suunnittelusta tiedottaminen 

? 

Suunnitelmasta on tiedotettu Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2023 -julkaisussa sekä Savilahden yhteistyöpalavereissa, jossa on edustus alueen kiinteistöistä. 

 

Vaikutusten arviointi Vaikutuksen arviointi löytyy erillisestä liitteestä. 

 

 

Liitteet

 

2277/2023 Neulaniementie Microkatu, asemapiirustus poikkileikkaus

2277/2023 Neulaniementie, asemapiirustus pikkileikkaus

2277/2023 Neulaniementie, asemapiirustus poikkileikkaus

2277/2023 Neulaniementien alikulkukäytävät Liite 1

2277/2023 Vaikutusten ennakkoarviointi_Neulaniementie