Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 141 

Yliopistonranta, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 141  

6079/10.03.01.00/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Toikkanen, puh. 044 718 5083

Jukka Eskelinen, puh. 0447185421

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 

 Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esitys Kaupunkisuunnittelujohtaja Ilkka Laine

 

 Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

Selostus 

 

Kohde Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Yliopistonrantaa. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Savilahden kaupunginosassa (13).

 

Lähtökohdat Yliopistonranta on uusi katuyhteys, joka sijoittuu VT5:n ja Savilahdentien väliselle alueelle. Katu sijoittuu asemakaavoitetulle katualueelle. Savilahdentien saneerauksen yhteydessä on huomioitu kadun littyminen pohjoisessa Savilahdentiehen ja kadun eteläosa on jo rakennettu. Yliopistonranta-katu tulee rakentuessaan palvelemaan ympäröivää maankäyttöä ja mahdollistaa asemakaava-alueen maankäytön rakentamisen laajenemisen. Kadulta liikennöidään koko Savilahden pohjukan eteläosan kiinteistöille. Yliopistorannan kadun valmistuttua Savilahdentieltä voidaan poistaa väliaikaiset ajoneuvoliittymät kiinteistöille.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

 Kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus ja ajoradan leveys on 6 metriä. Itäreunalla on 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Länsireunalla on 4,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä,  joka esitetään erotettavan ajoradasta 1 metriä leveällä kiveyksellä. Ajorata rajataan graniittisella reunakivellä, jonka näkyvä osuus on 120 mm. Katurakenteet sijoittuvat osin voimajohtoalueelle, jonka vaikutuksesta esim. esitettyjä katuvalaisimia voidaan joutua tarkentamaan rakennussuunnitelmavaiheessa.

 

Tasaus  Pohjoisosalla, entisellä sähköverkon muuntamoalueella, katu on usean metrin leikkauksessa, muutoin kadun korkeusasema noudattelee ympäröivää maastoa. Eteläosa liittyy Savilahdentien saneerauksen yhteydessä jo rakennettuun katuosuuteen.

 

Hulevesijärjestelmä Kadun kuivatus hoidetaan hulevesikaivoin ja -viemärein.  Suunnitelmassa esitetty hulevesijärjestelmä on esitetty ohjeellisena. Hulevesiviemäriin otetaan kiinni myös VT5:ltä ohjautuvat hulevedet. Hulevesiviemäri liitetään jo rakennettuun Savilahdentien hulevesiviemäriin, joka purkaa Savilahteen. Huleveden runkolinja tulee menemään tonttien LPY-2 ja KTY-6 välissä rajalla. Tonteille tullaan laatimaan näiltä osin tarvittavat rasitteet. Yliopistonranta toimii osana alueen tulvareittiä, joka ohjaa hulevedet kohti Savilahtea.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

 Ajorata, pyöräily- ja jalankulkuväylät päällystetään asfaltilla. Viherkaistat nurmetetaan. Saarekkeet ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä. Katu valaistaa led-valaisimilla.

 

Esteettömyys Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

  

Kunnossapitoluokka Ajorata, jalkakäytävä ja yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä tulevat kunnossapitoluokaan 1.

 

Kustannukset Yliopistonrannan kokonaiskustannusennuste on n. 1 250 000 € (alv. 0 %). Vuoden 2024-25 investointiohjelmassa varaudutaan katujenrakentamiseen esitetyillä katusuunnitelma alueilla.Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

-        katurakenteet 1 035 000 

-        hulevesi 160 000 €

-        valaistus 55 000 €

 

 Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnitelmasta on tiedotettu julkaisussa Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2023 sekä Savilahden yhteistyöpalavereissa, joissa on edustus alueen kiinteistöistä.

 

Vaikutusten arviointi  Vaikutuksen arviointi löytyy erillisestä liitteestä.

 

 

Liitteet

 

6079/2023 Yliopistonranta asemapiirustus, poikkileikkaus

6079/2023 Vaikutusten ennakkoarviointi Yliopistonranta