Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 6


761/2022 Liite_Muutokset_TE_palvelut

 

Hallintosäännön muuttaminen

 

Kaupunginvaltuusto 19.02.2024 § 6  

761/00.01.01/2022  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.3.2024 lukien liitteessä mainituin tavoin.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

Liitteet

 

761/2022 Liite_Muutokset_TE_palvelut

 

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 18 

 

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          kaupunginlakimies Vesa Toivanen

puh. 044 718 2041

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. Kuopion kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.3.2024 lukien liitteessä mainituin tavoin;

2. kaupunginvaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui ennen päätöskäsittelyä.

Kaupunginjohtaja päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.3.2024 lukien liitteessä mainituin tavoin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Kuopion kaupunki ja 11 muuta kuntaa ovat allekirjoittaneet työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen (kv 18.9.2023 § 66).

 

 Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä.

 

 Kuntalain 51 §:n mukaan kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä.

 

 Sopimuksessa on sovittu laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä Kuopion työllisyysalueella. Kuopion työllisyysalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestäjänä koko työllisyysalueella toimii Kuopion kaupunki.

 

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain mukaan julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.

 

Laissa tarkoitettuina julkisina työvoimapalveluina järjestetään:

 

1)       työnvälityspalveluja;

2)      tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja;

3)       valmennusta;

4)      työvoimakoulutusta;

5)      muutosturvakoulutusta

 

 

 

Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit, em. lain mukaiset kokeilut, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu sekä työnantajalle ja henkilö- asiakkaalle myönnettävät tuet ja korvaukset.

 

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen perustuu elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeisiin ja muutosten ennakointiin sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen. Palvelut on suunniteltava ja toteuttava sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin asiakkaiden palvelutarve edellyttää.

 

Julkisia työvoimapalveluja tarjotaan asiakkaiden omatoimisesti käytettävinä palveluina ja henkilökohtaisena palveluna. Asiakkaan asiointitapa sekä yhteydenpito työvoimaviranomaisen ja asiakkaan välillä määräytyvät työvoimapalveluiden järjestämisestä säädetyn lain ja arvioidun palvelutarpeen perusteella.

 

Sopimuksen mukaan palveluiden järjestämisestä vastaavana toimielimenä ja työvoimaviranomaisena toimii Kuopion kaupunginhallituksen jaos ja 1.6.2025 alkaen lautakunta.

 

Yhteinen toimielin käsittelee mm. seuraavia keskeisiä tehtäviä:

  • Järjestää laissa säädetyt julkiset työvoimapalvelut sekä muut yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät Kuopion työllisyysalueella
  • Vastaa työllisyysalueen työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja tavoitteiden määrittelystä sekä työllisyyspoliittisesta ohjauksesta
  • Päättää työllisyysalueen palveluverkosta
  • Päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja ym. merkittävien sopimusten hyväksymisestä
  • Käsittelee tarvittavat muutos-, oikaisu- ja valitusasiat

 

Sopimuksen mukaan jaostossa on yhteensä 11 jäsentä. Kuopion kaupunginhallitus nimeää jaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sopijakuntien esityksestä. Vastuukunta Kuopiolla on jaostossa 6 paikkaa ja jäsenkunnilla 5 paikkaa. Kuopio nimeää yhteisen toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenkuntien paikat jakautuvat niin, että Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Suonenjoella on jokaisella yksi paikka, Koillis-Savon kunnilla (Tuusniemi, Kaavi ja Rautavaara) yksi yhteinen paikka sekä läntisen alueen kunnilla (Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Keitele) yksi yhteinen paikka.

 

Jaoston perustaminen edellyttää siten sitä koskevien määräysten ottamista hallintosääntöön. Jaostoa koskeva sääntely on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2024 lukien, jotta jaosto voi käsitellä muutoksen edellyttämiä valmistelevia toimenpiteitä. Lautakunnan perustamista koskevat muutokset hallintosääntöön tullaan tekemään erikseen ennen 1.6.2025 alkavaa toimikautta. 

 

     

 

Vaikutusten arviointi -