Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 25 

Vuoden 2023 tilinpäätös

 

Kaupunginvaltuusto 20.05.2024 § 25  

2144/02.06.01/2024  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi.  Asiaa koskeva päätöskäsittely on asiakohdassa 8.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti aikataulusyistä siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

 

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

 

2144/2024 Tilinpäätös 2023 kaupunginhallitus

2144/2024 Palvelualueiden mittarit tilinpäätös 2023

 

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 99 

 

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva

puh. 044 718 2788

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätöksen tulos 2 283 144,24 euroa käsitellään seuraavasti:

Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan seuraavasti: ydinkaupunki 4 847,70 euroa ja Tilapalvelut 41 923,08 euroa.

Lisätään tilikauden ylijäämä 2 329 915,02 euroa edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden (2024) kirjanpidossa.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginjohtaja Soile Lahti esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja he poistuivat kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Merkitään, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen oli läsnä pykälässä asian esittelyn ajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 

  Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Taseyksiköiden tilinpäätöstiedot ovat osa kunnan tilinpäätöstä ja ne yhdistellään muun kunnan tilinpäätökseen. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

 

  Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 

Hyvinvointialuemuutos on aiheuttanut lukuisia muutoksia kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöslukuihin. Vuodet 2022 ja 2023 eivät monilta osiltaan ole vertailukelpoisia. Muutosta ja sen vaikutusta selostetaan toimintakertomuksessa laskelmien yhteydessä ja tarkemmin kunnan ja konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. 

 

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

 Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n 3 momentin mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

 Kaupungin tilikausi oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2023 ylijäämän lisäämisen jälkeen 186,7 euroa milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 30,6 milj. euroa, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2023 lopussa 142,1  milj. euroa.

 

  Tilinpäätös jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan liitteenä. Tilinpäätös esittelymateriaaleineen julkistetaan 22.3.2024 klo 10.00. 

 

 

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali.