Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.06.2023/Pykälä 113 

Niiralankatu, katu-, silta- ja hulevesisuunnitelman (välillä Puijonlaaksontie-Kotkankallio) hyväksyminen nähtävilläoloa varten

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 28.06.2023 § 113  

2276/10.03.01.00/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Toikkanen
Jukka Eskelinen

puh. 044 718 5421

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 

 Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

 Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Niiralankadun katu-, silta- ja hulevesiuunnitelman nähtävilläoloa varten.

 

Selostus Katusuunnitelma koskee Niiralankatua välillä Puijonlaaksontie - Kotkankallio. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Niiralan, Puijonlaakson ja Savilahden kaupunginosissa (7, 12 ja 13). Alueen asemakaavat ovat lainvoimaisia ja katualueet ovat haltuunotettuja. Väylät sijoittuvat osittain myös ELY:n ( VT5:n tiealue) ja Väyläviraston (rautatiealue) hallinnoimille alueille. Molempien kanssa on neuvoteltu katusuunnitelman mukaisista ratkaisuista.

 

Lähtökohdat  Katusuunnitelman lähtökohtana on aikaisemmat Niiralankadun hyväksytyt katusuunnitelmat, joiden mukaisesti Niiralankatu on saneerattu keskustan suunnasta aina Kotkankallio väestösuojan edustalle saakka. Vastaavasti Puijonlaaksontien ja Niiralankadun liittymäalue on saneerattu juuri valmistuneessa Savilahdentien rakennusurakassa.

 

Tavoitteena on ollut mahdollistaa erotellut jalankulku- ja pyöräilyväylät keskustan ja Savilahden välillä. Ko kohta on viimeinen rakentamaton osuus, jossa erottelua ei ole vielä tehty. 

 

Uusi jalankulku- ja pyöyräilyväylä alikulkuineen on hyväksytty vuoden 2017 katusuunnitelmassa. Nyt laaditussa suunnitelmassa sijainti on tarkentunut. 

 

Uuden alikäytävän (SK-152) rakentamisesta ja kunnossapidosta on sovittu Väyläviraston kanssa ja siitä on laadittu erillinen siltasopimus. Periaatteena on, että kaupunki rakentaa sillan ja luovuttaa sen sitten Väyläviraston omistukseen. 

 

Kadun pohjoispuolelle esitetään rakennettavaksi jalkakäytävä Puijonlaaksontien ja Viestikadun välille. Ko. väylä mahdollistaa uuden bussipysäkin sijoittumisen VT5:n moottorien sillan alle.  Jatkossa bussipysäkkipari toimii vaihtopysäkkialueena palvellen koululaisia ja KYS:n asiakkaita.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Niiralankadun katusuunnitelmaehdotuksen katuosuus on noin 300 metriä pitkä. Ajorata esitetään kaventuvan 7,0 metrin levyiseksi, kuten jo saneeratulla osuudella. Kadulla säilyy kaksipuoleinen sivukaltevuus. Viestikadun kiertoliittymä säilyy pääosin nykyisellään. Niiralankadulle rakennetaan uusi suojatie parantamaan bussipysäkkien saavutettavuutta. Kiertoliittymän poistumishaaroihin esitetään nupukiveyksillä tehtävät kavennukset hillitsemään nopeuksia sekä parantamaan liikkenneturvallisuutta.

 

Kadun pohjoispuolen kevyen liikenteen väylä esitetään levennettäväksi 3,0 metristä 4,0 metriin. Jalankulun ja pyöräilyn liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi jalankulku ja pyöräily erotellaan omiksi väyliksi kadun eteläpuolella. Jalkakäytävä on noin 2,4 metriä leveä ja pyöräväylä noin 3,0 metriä. Väylät erotetaan toisistaan kivetyllä erotuskaistalla.

 

Nykyisen Savon radan Rättimäen sillan eteläpuolelle esitetään tehtäväksi uusi alikäytävä (SK-152), jonka siltatyyppi on yksiaukkoinen teräsbetoninen laattasilta. Sillan kokonaispituus on radansuuntaisesti n. 18 m ja radan poikkitaissuuntaisesti  12,35 metriä. Alikäytävään sijoittuvat uudet erotellut jalankulku- ja pyöräilyväylät. Alikäytävän vapaa aukkoleveys on 6,0 metriä ja korkeus 3,5 metriä. Alikäytävän siltakansi rakennetaan nykyisen radan itäpuolella ja siirretään paikalleen kesän 2024 ratakatkon aikana. 

 

Niiralankadun nykyiset rakennekerrokset säilyvät ennallaan. Kotkankallion edustan erotellun jalkakäytävän ja pyöräväylän linjaus poikkeaa nykyisestä, joten osuudelle rakennetaan rakennekerrokset. Rakennekerrokset tarkentuvat rakennussuunnittelussa. Jalankulku- ja pyöräilyväylän reunassa jatketaan jo aikaisemmassa vaiheessa toteutettua kivikoritukimuurirakennetta kohti uutta alikulkukäytävää.

 

Katusuunnitelmaehdotukseen on esitetty sijainnit penkillisistä levähdyspaikoista. 

 

Niiralankadun alkuosuuden nopeusrajoitus esitetään alennettavan  40 km/h:in.

 

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. Niiralankadun kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät ja ajoradat kuuluvat kunnossapitoluokkaan I.

 

Tasaus ja kuivatus  Niiralankadun korkeusasema on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja se myötäilee pääosin nykyistä tasausta. Kadun korkeusasema ei siten muutu katualueen reunoilla.

 

Katualueen hulevesiviemäriä täydennetään puuttuvilta osin sekä syöksykaivoja siirretään tarvittavilta osin. Hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin syöksykaivoihin.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata ja jalankulkuväylät päällystetään asfaltilla ja pyöräväylä värjätyllä asfaltilla (punasävyinen). Pysäkkialueet, erotuskaistat ja saarekkeet kivetään betoni- tai luonnonkivellä. 

 

Reunakivet ovat harmaata graniittia, joiden näkymäkorkeus on 12 cm. Suojateillä käytetään luiskattua reunakiveä, jonkä näkymä on 0:sta 4 cm:iin sekä tasoon upotettua reunakiveä. Nykyiset reunakivet pyritään käyttämään kohteessa uudelleen.

 

Viherkaistat nurmetetaan ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betoni- tai luonnonkivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa. Katusuunnitelmassa on huomioitu uuden alikulkusillan vaatimat työnaikaiset tilavaraukset.

 

Nykyinen katuvalaistus uusitaan. Niiralankadulla käytetään sinkittyjä teräspylväitä ja led-valaisimia. Osana Savilahden Valon Kaavan taideohjelmaa silta-aukkojen valaistusta esitetään toteutettavaksi erikois-/tehostevalaistuksella. Havainnekuvat löytyvät erillisestä liitteestä.

 

Kustannukset Niiralankadun saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 2?020 000 € (alv. 0 %), joka tullaan esittämään vuoden 2024 investointiohjelmaan. Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

-        katurakenteet   930 000 euroa

-        hulevesi   60?000 euroa

-        valaistus   140?000 euroa

-        uusi alikäytävä (SK-152) 890?000 euroa

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuvi-heralueen, kadun kuivatuksen, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnitelmasta on tiedoitettu Kuopio suunnittelee ja rakentaa 2023 -julkaisussa.

 

Vaikutusten arviointi Vaikutuksen arviointi löytyy erillisestä liitteestä.

 

 

Liitteet

 

2276/2023 as Niiralankatu

2276/2023 Niiralankadun sillat havainnekuvat

2276/2023 Vaikutusten ennakkoarviointi