Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 85


 

Kuopion seutuyhteistyön resursointi vuosille 2024-2025

 

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 85  

9548/00.04.01/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          yhteyspäällikkö Tero Piippo

Puh. 044-7182125

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy Kuopion seutuyhteistyön resursointia koskevan sopimuksen ja sen kuntarahoitusosuuksia koskevat osuudet vuosille 2024 -2025.

 

Päätös Merkitään, että yhteyspäällikkö Tero Piippo esitteli asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Yhteyspäällikkö on valmistellut liitteenä olevan Kuopion seutuyhteistyön resurssointia ja toteuttamista koskevan sopimuksen. Sopimus lähetetään Kuopion seudun MAL-sopimuskuntien hallitusten hyväksyttäväksi.

 

 Sopimuksen tarkoituksena on tukea Kuopion seudun kuntien pitkäjänteistä työskentelyä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi yhteisesti hyväksyttyjen MAL-sopimuksen ja yhteistyön strategisten painotusten ja teemojen mukaisesti sekä seudun kuntien palveluyhteistyön kehittämiseksi.

 

 Kuntajohtajat ovat sopineet yhteistä lisäresursointia koskevan sopimuksen valmistelusta kuntien päätettäväksi. Seutuyhteistyö edellyttää lisäresursseja erityisesti MAL-sopimuksen toimenpiteiden edistämiseen ja seuraamiseen sekä muun seutuyhteistyön edistämiseen. Seutuyhteistyötä koordinoidaan hallinnollisesti Kuopion kaupungin kautta (Elinvoima ja konsernipalvelut /strategia ja kehittäminen).

 

 Kuopion seudun kuntajohtajien keskuudessa on sovittu, että seudun kunnat varautuvat talousarvion valmistelussa vuosina 2024-2025 MAL- ja seutuyhteistyön resursointiin 1 €/asukas/vuosi osuudella (vuosina 2022-2023 50 cnt/asukas/vuosi). Kunkin kunnan maksuosuus muodostuu talousarviovuoden (1.1.) virallisen väkiluvun pohjalta (katso liite).

 

 Keskeisiä tuloksia ensimmäisellä MAL-sopimuskaudella (2021-2023) ovat mm.:

 

-        Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman 2030 ja Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 laadinta ja vieminen päätöksentekoon. Valmisteltu niiden jatkohankkeina mm. ydinkaupunkiseudun kaupunkirakenne 2040 mallia, seudun yhteistä karttapalvelua, viherverkostoselvitystä sekä KUOMA-liikennemallia.

 

-        Joukkoliikenteen, kustannustehokkaiden liikennehankkeiden, infra-avustuksilla ja kävelyn ja pyöräilyn korvamerkityllä rahoitustuella on saatu toteutettua tarpeellisia kehityshankkeita ja tuettu joukkoliikenteen toteuttamista.

-        Kuopion seudun joukkoliikenneohjelman toimenpiteillä on kasvatettu matkustajamääriä, parannettu sujuvuutta, palvelutasoa ja laatua sekä ympäristöystävällisyyttä.

 

-        On tuotettu seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma toimenpidesuosituksineen.

 

 

-        Tuettu seudun merkittävän kaupunkikehityskohteen Savilahden rakentumista.

 

-        Suurin osa viime vuosien asuinrakentamisesta on edelleen kohdistunut intensiiviselle joukkoliikennevyöhykkeelle = > ydinkaupunkiseudulla on toteutunut tavoite, jonka mukaan 80 % asumisen kerrosalasta on ohjattu keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikennevyöhykkeen palvelualueelle.

 

-        Seudun kuntien tavoitteena vuosina 2021-2023 on ollut 4200 asunnon tuotanto. Tämä asuntotuotantotavoite sekä kohtuuhintaisen asumisen tavoitteet (1/3 asuntotuotannosta) saavutettiin vuosina 2021-2023.

 

-        MAL-sopimuksen sisältöjen kautta on tuotu edunvalvontaan uusia aloitteita.

 

-        On aikaansaatu poliittinen tuki MAL-sopimuksen hyödyntämiselle (osa kuntastrategiaa).

 

-        MAL-sopimus on edistänyt verkottumista, yhdessä tekemistä ja antanut laajempaa seudullista näkemystä ja tilannekuvaa seudun kannalta oleellisista kehittämiskysymyksistä.

 

 Seuraavan MAL-sopimuskauden (2024-2027) valmistelu on parhaillaan menossa. Kuopion seudun sopimussisällöt kohdentuvat seuraaviin pääteemoihin: Seudullisen suunnittelun ja tietopohjan kehittäminen, kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, asuminen ja elinympäristön laatu sekä seudun elinvoimaisuus.

 

Vaikutusten arviointi -

 

 

Liitteet

 

Liite Sopimus Kuopion seutuyhteistyön resurssoinnista ja toteuttamisesta 2024 - 2025