Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 61


 

Kiinteistöä 297-499-15-480 koskeva maankäyttösopimus / Osuuskauppa PeeÄssä

 

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 61  

1276/10.00.00/2024  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Lauri Lytsy

puh. 044 718 5505


Jarkko Meriläinen

puh. 044 718 5531

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

 

  1. Kuopion kaupunki tekee Osuuskauppa PeeÄssän kanssa esityslistan liitteenä jaetun luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistöjen määräalojen luovuttamisen esisopimuksen.
  2. Osuuskauppa PeeÄssän kanssa tehtävä maankäyttösopimus ja esisopimus määräalojen luovuttamisesta sekä sen perusteella tehtävä lopullinen vaihtokirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.
  3. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdissa 1. ja 2. luetellut sopimukset.
  4. Sopimuksiin saadaan tehdä teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kans-liatoimenpitein.
  5. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös Merkitään, että jäsenet Miia Eskelinen-Fingerroos ja Vesa Linnanmäki totesivat esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui kokouksesta ennen päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

Selostus Osuuskauppa PeeÄssä omistaa Tahkon keskustassa kiinteistön 297-499-15-480. Kaupunki on asemakaavoittamassa kiinteistön aluetta. Osuuskauppa PeeÄssän kanssa on neuvoteltu asemakaavoitukseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta.

 

Maankäyttösopimusneuvottelun kohteena olevat maa-alueet on osoitettu oheisessa kartassa.

 

 

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavaehdotus:

 

Voimassa olevassa asemakaavassa Osuuskauppa PeeÄssän omistamasta kiinteistöstä on osoitettu alueita matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä RM), puistoalueeksi (kaavamerkintä  VP), katualueeksi ja autopaikkojen korttelialueeksi (kaavamerkintä LPA). Kiinteistölle on voimassa olevan asemakaavan mukaisen korttelin no 123 kokonais-rakennusoikeudesta (11 000 k-m²) jyvittynyt rakennusoikeutta yhteensä 7055 k-m².

 

Kaupunki on valmistellut kiinteistöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen no 879, joka on ollut julkisesti nähtävillä 5.7. - 25.8.2023.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan kiinteistöstä on tarkoitus osoittaa alueita matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnät RM ja RM-13), liikerakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä KL), puistoksi (kaavamerkintä VP) ja katualueiksi.

 

Asemakaavaehdotuksen ja sen yhteydessä esitettyjen tonttijakokarttojen mukaan Osuuskauppa PeeÄssän omistamasta kiinteistöstä 297-499-15-480 on tarkoitus osoittaa rakennusmaata seuraavassa taulukossa esitettyihin tontteihin. Taulukossa on esitetty, kuinka paljon asemakaavaehdotuksen mukaisten tonttien rakennusoikeudesta maanomistuksen pinta-alojen suhteessa laskennallisesti jyvittyy Maanomistajan omistaman kiinteistön alueelle.

 

Tontti

Kaavamerkintä

Rakennusoikeus k-m²

Osuuskauppa PeeÄssän omistaman pinta-alan osuus rakennusoikeudesta k-m²

297-51-337-2

RM

11 400

9915

297-51-336-1

RM-13

3 600

2871

297-51-338-1

KL

700

685

297-51-338-2

RM

1 850

1 598

297-51-338-3

RM

1 850

1 523

297-51-338-4

RM

4 450

3 823

 

Asemakaavaehdotuksen mukaan Osuuskauppa PeeÄssän omistaman kiinteistön 297-499-15-480 alueelle sijoittuisi rakennusoikeutta laskennallisesti yhteensä 20 415 k-m².

 

Asemakaavan muutos mahdollistaisi siten Osuuskauppa PeeÄssän omistuksessa olevan kiinteistön nykyistä tehokkaamman rakentamisen ja osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen. Osuuskauppa PeeÄssä saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä ja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

Osuuskauppa PeeÄssän kanssa on neuvoteltu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimus ja kiinteistöjen määräalojen luovutuksen esisopimus. Sopimuksessa on tarkoitus sopia mm. kaupungille maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta sekä asemakaavan voimaantulon jälkeen tehtävistä määräalojen luovutuksista. Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupungille maksettava yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus on 1 196 000 euroa.

 

Sopimusluonnoksen mukaan Osuuskauppa PeeÄssä maksaa korvauksen kaupungille kolmessa erässä ja asettaa maksuerille vakuuden. Alueen suurimpien  korvausten maksamiselle on neuvotteluissa päädytty esittämään maksuaikaa, koska tonttien myynnistä tai käyttämisestä tuleva hyöty realisoituu vasta asemakaavan voimaan tulon jälkeen ja koska Tahkon mittakaavassa suuren kaavoitettavan rakennusoikeuden määrän realisointiin kuluu aikaa.

 

Määräalojen vaihto

 

Sopimusluonnoksen mukaisesti kaupunki ja Osuuskauppa PeeÄssä tekevät esisopimuksen kiinteistöjen määräalojen tulevasta vaihdosta, jossa kaupunki luovuttaa Osuuskauppa Peeässälle RM- ja RM13 -korttelialueiksi kiinteistöstä 297-51-9901-0 osoitettavat kolme määräalaa yhteispinta-alaltaan n. 1 586 m² ja arvoltaan 391 600 euroa. Luovutuksen tarkoituksena on, että Osuuskauppa PeeÄssälle muodostuu kokonaisia asemakaavan mukaisia tontteja. Osuuskauppa PeeÄssä luovuttaa vaihdossa kaupungille katu- ja puistoalueiksi kiinteistöstä 297-499-15-480 kaavoitettavan määräalan pinta-alaltaan n. 7652 m² ja arvoltaan 20 400 euroa. Osuuskauppa PeeÄssä maksaa kaupungille vaihdossa välirahaa 371 200 euroa.

 

Lopullinen määräalojen vaihtokirja tehdään asemakaavan voimaantulon jälkeen. Tarkemmat neuvotellut ehdot ovat esityslistan liitteenä olevassa maankäyttö- ja esisopimusluonnoksessa.

 

 

 

Vaikutusten arviointi Vaikutukset on selvitetty asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 Liite jaetaan vain sähköisesti.

 

 

Liitteet

 

maankäyttösopimus ja esisopimusluonnos_PeeÄssä