Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/1073

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 3361/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

02.05.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winda Energy Oy
 

 

  

 

Lausuntopyyntö 17.4.2024

 

Rautalampi, lausunto Pukkiharjun aurinkovoimala-alueesta

 

Winda Energy Oy on pyytänyt Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta lausuntoa Rautalammin Pukkiharjun alueelle suunnitteilla olevasta aurinkovoimala-alueesta. Vastuumuseolle on lähetetty voimala-alueiden sijainnit paikkatietona sekä asemapiirros, josta käy ilmi alustava paneelisijoittelu, suunniteltu tieverkosto sekä muuntamoiden, sähköaseman ja maakaapeleiden sijoittelu. Erillisiä aurinkovoimala-alueita on kolme ja ne on sijoitettu tällä hetkellä peltoina oleville alueille.

 

Yhdelle aurinkovoimala-alueista sijoittuu muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Murto (tunnus 686010016), joka on kivikautinen asuinpaikka. Paikalta on löydetty kiviesineitä sekä kvartsi-iskoksia. Kohteelle on tehty alustava aluerajaus, joka perustuu esinelöytöihin sekä tarkastushavaintoihin. Asuinpaikka sijoittuu ilmeisesti pääosin 100 metrin korkeuskäyrällä sijaitsevalle muinaisrantaterassille. Vuonna 2005 tehdyssä inventoinnissa pidettiin mahdollisena asuinpaikan jatkumista kaakkoon, metsänä olevalle alueelle. Muinaisjäännöstä ei ole merkitty museolle toimitettuun asemapiirrokseen. Jotta muinaisjäännös tulee huomioiduksi suunnittelun eri vaiheissa, on se merkittävä suunnittelukartoille. Muinaisjäännösrekisterin paikkatietoaineisto on saatavissa Museoviraston sivuilta https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot

 

Aurinkovoimala-alueen asemapiirroksen mukaan alueelle, johon muinaisjäännös sijoittuu, ei sijoiteta aurinkopaneeleita. Aurinkovoimala-alueen ympärille rakennettava aita sijoittuu kuitenkin osin muinaisjäännösalueelle. Saman aurinkovoimala-alueen koillisosaan, Kaipaispuron länsi- ja itäpuolella on peltoaluetta, jotka sijoittuvat 100 metrin korkeuskäyrälle ja siten ovat myös potentiaalista aluetta esihistorialliselle asutukselle.

 

Alueellinen vastuumuseo toteaa, että aurinkovoimala-alueen sillä osalla, joka sijoittuu lähelle Murron kivikautista asuinpaikkaa, on tehtävä koekaivaus, jonka tarkoituksena on selvittää asuinpaikan todellista laajuutta ja säilyneisyyttä. Koekaivauksella selvitetään sijoittuuko aurinkovoimala-aluetta ympäröivä aita tai osa aurinkopaneeleista kiinteän muinaisjäännöksen alueelle. Koekaivauksen yhteydessä tulee myös selvittää jatkuuko asuinpaikka kaakkoon, ja onko pellon ja metsän rajalle pystytettävällä aidalla vaikutusta muinaisjäännökseen. Peltoalueella koekaivauksen apuna voidaan käyttää kaivinkonetta. Pellon ja metsän rajalla kevyemmät menetelmät ovat riittäviä. Samassa yhteydessä tulee myös inventoida Kaipaispuron molemmilla puolilla olevat peltoalueet ja selvittää onko alueella muinaisjäännöksiä. Mikäli tällaisia havaitaan, on kohteille määritettävä alustava aluerajaus esimerkiksi koekuopittamalla. Koekaivausten ja inventoinnin ajankohtaa suunniteltaessa tulee huomioida se, että inventointi ja pintapoiminta on tuloksellisinta ennen kylvöjä peltojen ollessa kynnettyjä. Koekaivausten ja inventoinnin tulosten perusteella alueellinen vastuumuseo arvioi mahdollisten jatkotutkimusten tarpeen.

 

Arkeologisten tutkimusten tilaamisesta ja kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja (Muinaismuistolaki 295/1963, 15§). Tietoa arkeologisten kenttätöiden tilaamisesta sekä lista arkeologisia kenttäpalveluita tarjoavista toimijoista löytyy Museoviraston verkkosivuilta osoitteessa https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen. Alueellisen vastuumuseon lausunto tulee liittää tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntöön tulee myös liittää aurinkovoimala-alueiden asemapiirros, josta käy ilmi paneelien sijoittelu, suunnitellut tiet, muuntamot, maakaapelilinjat sekä aita. Myös muinaisjäännöksen nykyinen aluerajaus tulee merkitä asemapiirrokseen.

 

Koekaivauksia varten tulee hakea Museovirastolta tutkimuslupa, joka on maksullinen ja jonka saamiseen on varattava riittävästi aikaa; tutkimuslupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 30 vuorokauden kuluessa. Koekaivauksen ja inventoinnin toteuttamisessa ja raportoinnissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita.

 

Tutkimusten ajankohdasta tulee ilmoittaa alueelliseen vastuumuseoon. Tutkimusraportti tulee lähettää sekä alueelliseen vastuumuseoon että Museovirastoon. Tutkimusten paikkatietoaineisto (ehdotetut uudet aluerajaukset, mahdolliset uudet kohteet ja niiden alustava aluerajaus) tulee lähettää alueelliseen vastuumuseoon shp-tiedostoina, ETRS-TM35FIN koordinaattijärjestelmässä.

 

Lisätietoja antaa intendentti Piritta Häkälä (piritta.hakala@kuopio.fi, puh. 044 718 2666).

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Winda Energy Oy

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 03.05.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html