Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/987

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2992/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

17.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweco Finland
 

  

 

Lausuntopyyntö 3.4.2024

 

Pielavesi ja Keitele, lausunto sähköaseman paikkojen arkeologisesta potentiaalista ja niiden inventointitarpeesta

 

Sweco Finland tekee Fingrid Oyj:n toimesta luontoselvityksen kolmellatoista sähköasema-alueella, jotka sijoittuvat neljän maakunnan alueelle. Tähän liittyen Sweco pyytää lausunnot alueellisilta vastuumuseoilta koskien alueiden arkeologista potentiaalia ja niiden mahdollista inventointitarvetta. Sähköasema-alueista neljä sijoittuu osin tai kokonaan Pohjois-Savon maakuntaan. Osa-alueista kaksi sijoittuu kokonaan tai lähes kokonaan Keiteleen kunnan alueelle (osa-alueet 22803 ja 22804), kolmas sijoittuu suurimmaksi osaksi Keski-Suomessa sijaitsevan Pihtiputaan kuntaan, mutta osin myös Pielaveden ja Keiteleen kuntiin (osa-alue 228010). Neljäs alue sijoittuu suurelta osin Pielaveden kuntaan, mutta osin myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan Pyhäjärven kuntaan (osa-alue 22809).

 

Osa-alue 22803

Alue sijoittuu Keiteleen keskustan länsipuolelle, rajautuen Viitasaarentiehen ja Multakankaantiehen. Alueen arkeologinen potentiaali keskittyy lähinnä historialliseen aikaan, mutta korkeuskäyrien perusteella alueella voi olla myös varhaiseen kivikauteen ajoittuvia kohteita. Vastuumuseon käsityksen mukaan alueella tulee tehdä arkeologinen inventointi, jotta saadaan selville, onko sähköasemalla vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön.

 

Osa-alue 22804

Alue sijoittuu Keiteleen keskustan länsipuolelle rajautuen lännessä Viitasaaren kunnanrajaan. Osa-alue sijoittuu Viitasaarentie molemmin puolin. Alueen arkeologinen potentiaali rajoittuu historialliseen aikaan. Ilmalaserkeilausaineiston visualisoinnissa erottuu yksittäisiä anomalioita, jotka voivat olla tervahautoja. Nämä on syytä tarkastaa inventoinnin yhteydessä ja määritellä onko kyseessä kiinteä muinaisjäännös.

 

Osa-alue 22809

Alue sijoittuu maantien 560 Pyhäsalmentie koillispuolelle. Alue on kuulunut vuonna 2020 toteutettuun Pielaveden pohjoisosan rantaosayleiskaavan arkeologiseen inventointiin. Alueen arkeologinen potentiaali on melko heikko, rajoittuen lähinnä historialliseen aikaan. Ilmalaserkeilausaineiston visualisoinnissa Poltinsuon koillisosassa näkyy kuitenkin anomalioita, joita ei aikaisemmassa inventoinnissa ole huomioitu. Kyseessä voi olla tervahauta. Toinen anomalia erottuu Puronhaaranviitaan menevän metsäautotien itäpuolelta. Alueellinen vastuumuseo pitää tärkeänä, että kohteet tarkastetaan inventoinnissa ja määritellään voidaanko niitä pitää kiinteinä muinaisjäännöksinä.

 

Tällä osa-alueella arkeologinen inventointi on syytä keskittää Pyhäsalmentien ja Poltinsuon väliselle alueelle. Inventointi olisi Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon käsityksen mukaan syytä ulottaa myös Pyhäsalmen puoleiselle osiolle. Inventointi on perusteltua siksi, että läheinen Rillankivi-niminen muinaisjäännös on valittu valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listalle (ns. VARK-inventointi). Kun VARK-inventointi on hyväksytty valtioneuvostossa, tulee inventoinnista maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi. Rillankiven VARK-status on syytä huomioida sähköasema-alueen tarkemmassa suunnittelussa.

 

Osa-alue 228010

Alue sijoittuu pääosin Pihtiputaan kuntaan, pienien kaistaleiden sijoittuessa Pielaveden ja Keiteleen kuntiin. Ilmalaserkeilausaineiston visualisoinnissa maantieltä 560 itään Saukonsuolle menevän metsäautotien molemmin puolin on havaittavissa selkeitä, hiilimiilun pohjia muistuttavia anomalioita. Rakenteet näkyvät selvästi vuoden 1948 ilmakuvassa, joten kyseessä on moderneista hiilimiilunpohjista. Kohde on viety muinaisjäännösrekisterin muuna kohteena nimellä Saukonsuo (tunnus 1000051070). Kyseessä ei siis ole muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös.

 

Osa-alueen Keiteleen puoleisella pienellä peltoon rajautuvalla kaistalla Ilmalaserkeilausaineiston visualisoinnissa erottuu tervahautaa muistuttava ilmiö. Alueellinen vastuumuseo pitää tärkeänä, että kohde tarkastetaan inventoinnin yhteydessä ja määritellään onko kyseessä kiinteänä muinaisjäännöksenä pidettävä kohde. Inventoinnissa on syytä huomioida peruskartallekin merkitty Pyykkilähde, joka on paitsi kuntien raja myös historiallinen Kuopion ja Vaasan läänien rajamerkki. Rajamerkki on merkitty esimerkiksi Sulkavanjärven isojaonkarttaan pyykkinumerolla 53 ja nimellä Saukonlähde. Kartan selostusasiakirjassa rajamerkki mainitaan kahtena isona lähteenä.

 

Alueellisen vastuumuseo kanta

Vaikka osa-alueiden arkeologinen potentiaali yleisellä tasolla on melko heikko, on jokaisella osa-alueelta ilmiöitä, joiden perusteella osa-alueiden arkeologinen inventointi on perusteltua toteuttaa. Yllä on koottu osa-alueittain seikkoja, jotka tulee inventoinnissa erityisesti huomioida. Inventointi tulee toteuttaa yleisinventointia (Arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet, inventoinnin tyypit https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-laatuohjeet). Inventointiraportissa tulee perustellusti esittää arkeologisten kohteiden lajit ja aluerajaukset. Inventoinnin suunnittelussa tulee käyttää kaikkea aluetta koskevaa historiallista karttamateriaalia.

 

Inventoinnissa ja sen raportoinnissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita ja muita Museoviraston ohjeita. Konsultin tulee toimitta raportti ja digitaalinen paikkatietoaineisto tilaajan lisäksi alueelliselle vastuumuseolle. Kenttätöiden ajankohdasta tulee ilmoittaa alueelliselle vastuumuseolle.

 

Arkeologisen inventoinnin tilaamisesta ja kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja (MML 15§). Lista arkeologisia kenttäpalveluita tarjoavista toimijoista löytyy Museoviraston verkkosivuilta osoitteessa https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen. Alueellisen vastuumuseon lausunto tulee liittää tarjouspyyntöön.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Sweco Finland

 

Museovirasto

 

Keski-Suomen museo

 

Pohjois-Pohjanmaan museo

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 17.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html