Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/976

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1438/11.01.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

12.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellinen ympäristönsuojelu
Suokatu 42, PL 1097
70110 KUOPIO

 

 

  

Lausuntopyyntö 15.2.2024

 

Kuopio Maaninka Tipuharju maa-aines- ja ympäristölupahakemus, JPT Rock Oy

 

Kuopion kaupungin alueellinen ympäristösuojelu pyytää lausuntoa otsikon mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta. Alueellinen vastuumuseo on tutustunut hakemusaineistoihin ja antaa lausuntonsa alueen kulttuuriympäristön osalta.

 

JPT Rock Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten otolle ja soran murskaukselle kiinteistöillä Tipuharju 476-405-58-0 ja Syvälampi 476-405-9-9. Suunnittelualue sijaitsee Maaningan Käärmelahden kylän alueella. Kyseessä on uusi lupa vanhalle Tipuharjun maa-ainesottoalueelle. Alueella ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Suunnittelualue on pääosin vanhaa, osin jo metsittynyttä ottoaluetta ja metsäaluetta. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on MY-aluetta sekä ge-1- merkinnällä osoitettua valtakunnallista harjujensuojelualuetta. Alueiden kaavamääräysten mukaan maa-ainesten ottaminen alueella ei ole luonnon- ja maisemansuojelullisista syistä mahdollista.

 

Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen 10 vuodeksi 310 000 m3ktr määrälle. Hyödynnettävissä oleva leikattava massamäärä olisi pintamaineen noin 320 000 m3ktr, mutta siitä käytettäisiin noin 10 000 m3 hakemuksen kohdassa 9 mainitun lopulliselle pohjalle tehtävän muotoilusaarekkeen ym. muotoilutäyttöjen tekoon. Siten lopullinen haettava massamäärä on 310 000 m3ktr. Ottamisalueen pinta-ala on 7,9 ha ja kaivualueen 5,77 ha. Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu taso +93 (N2000). Maa-alue on hakijan omistuksessa.

 

Suunnittelualueen lähin tunnettu kiinteä muinaisjäännös Puuronsilmä 1 (rekisteritunnus 476010011) sijaitsee noin 70 metriä ottoalueesta lounaaseen. Kyseessä on harjumaastossa sijaitseva pyyntikuoppaketju, jossa on noin kymmenen metrin välein yhteensä 13 pyyntikuoppaa. Kohde on valittu yhdessä viereisen Puuronsilmä 4 (rekisteritunnus 476010014) pyyntikuoppaketjun kanssa Museoviraston VARK- inventointihankkeessa valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listalle. Kohde on tarkemmin ajoittamaton, mutta todennäköisesti se ajoittuu esihistorialliselle ajalle tai aivan historiallisen ajan alkuun. Alueella sijaitsee merkittävä pyyntikuoppien keskittymä. Mm. suunnittelualueesta noin 130 metriä länteen sijaitsee Puuronsilmä 2 (rekisteritunnus 476010012) pyyntikuopat ja suunnittelualueesta noin 170 metriä etelään Syvälampi (rekisteritunnus 476010010) pyyntikuopat. Lisäksi noin 50 metriä etelälounaaseen ottoalueesta kiinteistörajan alueella, on vuonna 2019 metallinetsinharrastuksessa havaittu irtolöytö, mahdollinen paimensauvaneula/piipunrassi, joka viittaa rauta/keskiaikaiseen liikkumiseen alueella. Löytöpaikkaa ei ole tarkastettu maastossa.

 

Museovirasto pyysi kannanottoja VARK-inventointiin kaikille verkossa avoinna olleen kuulemissovelluksen avulla 1.3. –14.4.2023. Hankkeen tavoitteena on luettelo, jonka Valtioneuvosto voi hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Valtioneuvoston vahvistusta inventoinnille odotetaan vuoden 2024 aikana. VARK-kohteet tulee huomioida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden säilyminen pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Maankäytön suunnittelun odotetaan tukevan kohteiden suojelua. VARK-alueella tulee huolehtia siitä, että sille määritellyt arvot eivät tule vaarantumaan maankäyttösuunnitelmia toteutettaessa.

 

VARK-perustelujen mukaan Puuronsilmä 1 ja 4 ovat edustava, hyvin säilynyt ja poikkeuksellisen laaja ja kokoluokaltaan harvinainen kohde sisämaassa. Pyyntikuopat ovat hyvin säilyneet ja niiden ympäristössä ja maisemassa on kohteen ymmärtämistä tukevia elementtejä.

 

Alueen kulttuuriympäristöarvoja (arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu ympäristö, maisemat) ei ole otettu riittävästi huomioon yhteislupahakemuksessa. Museo huomauttaakin, että tältä osin hakemus on puutteellisesti valmisteltu. Esimerkiksi maisemat- kohdassa ei mainita, että alue sijaitsee vuonna 2021 vahvistetulla valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella (VAMA), Maaninkajärven ja Onkiveden kulttuurimaisemat. Puutteellisuus näkyy myös esim. kaavatilanne- kohdassa, jossa ei mainita voimassa olevassa Siilinjärvi-Maaninka Harjualueen yleiskaavassa (hyv. 2013, voimaan 2014) olevia arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä merkintöjä (kohde- ja aluemerkinnät SM). Alueen arkeologista kulttuuriperintöä ei ole tuotu millään tavalla esille hakemuksessa lukuun ottamatta epämääräistä mainintaa pyyntikuopista maastokartalla. Muinaisjäännösrekisterin mukaiset kiinteät muinaisjäännökset tulee osoittaa suunnitelmakartoilla muinaisjäännösrekisterin aluerajausten mukaisesti, kun ne sijaitsevat maa-ainesoton vaikutusalueella. Muinaisjäännösrekisteri löytyy osoitteesta www.kyppi.fi ja kohteiden tiedot paikkatietomuodossa ovat ladattavissa Museoviraston verkkosivuilta https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot .

 

Maa-ainesoton voi katsoa heikentävän alueen valtakunnallisia arkeologisia ja maisema-arvoja ja suunnitelma on lisäksi yleiskaavan vastainen. Alueellinen vastuumuseo ei puolla maa-aines ja ympäristölupaa alueelle.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 12.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html