Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/891

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2212/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

14.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurofins Ahma Oy, Milla Yksjärvi
 

 

 

 

 

Lausuntopyyntö 19.2.2024

 

Kuopio Fingrid Oyj Honkapuro-Iloharju 110 kV voimajohtohanke

 

Eurofins Ahma Oy pyytää lausuntoa oheisen hankkeen mukaisesta selvitystarpeesta. Fingrid Oyj suunnittelee uutta 110kV voimajohdon rakentamista Kuopion uuden Honkapuron sähköaseman ja Iloharjun olevan sähköaseman välille. Eurofins Ahma Oy toteuttaa hankkeiden ympäristöselvitykset. Ympäristöselvitysten yhteydessä selvitetään suunnittelukohteiden arvoja, ja selvitykset toimivat taustatietona hankkeiden jatkosuunnittelussa. Alueelliselle vastuumuseolle on toimitettu karttoina ja paikkatietoaineistona suunnittelualueet.

 

Sähköaseman alueen osalta museo on aikaisemmin lausunut sähköasemapaikkojen arkeologisen selvityksen tarpeesta Eurofins Ahma Oy:lle 25.4.2023 (diar 3424/11.04.00/2023) ja edellyttänyt arkeologista inventointia alueilla, joita vuoden 2018 inventointi (Mikroliitti Oy. Kuopion Kurkimäki muinaisjäännösinventointi) ei ole kattanut. Museolle ei ole tullut tietoa alueen inventoinnista eikä se ole saanut raporttia, jos inventointi on tehty.

 

Voimajohdon osalta kokonaispituudeksi on ilmoitettu 26,5 kilometriä, josta 17 kilometriä on uutta voimajohtoa. Lisäksi 9,5 km matkalla Hiltulanlahden ja Iloharjun välillä tehdään johdinvaihto oleviin pylväisiin. Voimajohdon uuden linjauksen osalta tunnetaan Hiltulanlahden alueelta Sormula, keski/rautakautinen irtolöytö (rekisteritunnus 1000027504) pellosta voimalinjan kohdalta. Lisäksi vanhan historiallisen tielinjauksen mahdolliseksi muinaisjäännökseksi todettu osa Kainuuntie, Mäntyselkä (rekisteritunnus 1000049145) kulkee pieneltä osin linjan alla. Sähköaseman suunnittelualueelta on sen pohjoisosassa ainakin yksi alueen historialliseen toimintaan viittaava anomalia.

 

Museo toteaa edelleen, että sähköasema-alue tulee inventoida edellisen lausunnon mukaisesti. Voimajohdon osalta uuden voimajohdon alue on myös syytä inventoida (karttaliitteen alueiden A-E välillä) niiltä osin, kun sitä ei ole inventoitu vuoden 2018 inventoinnissa. Ennestään tunnetut kohteet tulee tarkastaa ja arvioida perustellusti niiden laji sekä mahdolliset aluerajaukset. Koska kyse on yleisestä työhankkeesta, tutkimuskustannuksista vastaa muinaismuistolain 15 § mukaan (MML 295/63) hankkeen omistaja. Inventointi ja raportointi tulee suorittaa noudattaen Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjetta  https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/arkeologisten_kenttatoiden_laatuohje_2020.pdf .Tietoa arkeologisten kenttätöiden tilaamisesta sekä arkeologisista toimijoista saa Museoviraston verkkosivuilta osoitteessa http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/arkeologisten_kenttatoiden_tilaaminen . Inventoijan tulee ilmoittaa työn suorittamisen ajankohdasta alueelliseen vastuumuseoon. Inventointiraportti tulee toimittaa arvioitavaksi Kuopion kulttuurihistorialliseen museoon heti sen valmistuttua osoitteeseen kulttuuurihistoriallinenmuseo@kuopio.fi . Raportin lisäksi museolle on toimitettava kohteiden sijaintitiedot ja rajaukset digitaalisena paikkatietomuodossa. Museo arvioi vastaako selvitys sille annettuja tavoitteita ja laatuvaatimuksia, esittää tarvittaessa täydennyspyynnön sekä vie mahdolliset uudet kohteet muinaisjäännösrekisteriin, jolloin ne saavat yksilöivät kohdetunnukset. Museo arvioi myös uusien kohteiden lopulliset lajit. Inventointiraportissa annetut lajit (kiinteä muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde, löytöpaikka jne.) ovat vasta ehdotuksia. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo voi arvioida hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön vasta saatuaan inventointiraportin.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Eurofins Ahma Oy, Milla Yksjärvi

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 14.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html