Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/889

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1051/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

11.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapinlahden kunta
 

 

 

  

 

468/2022

 

Lapinlahti Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos

 

Lapinlahden kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa otsikon mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksesta. Alueellinen vastuumuseo on lausunut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.2.2023, YVA-ohjelmasta 1.2.2023 sekä YVA-selostuksesta 11.3.2024. Museo on osallistunut myös hankkeen seurantaryhmän kokouksiin. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) on tutustunut kaava-aineistoihin ja antaa lausuntonsa arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun kulttuuriympäristön ja maisemien osalta.

 

ABO Wind Oy suunnittelee 11-13 tuulivoimalan sijoittamista Lapinlahden kunnan alueelle Iso-Petäjämäen ympäristöön. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 3oo metriä. Suunnittelualue sijaitsee Iisalmen ja Lapinlahden taajama-alueiden välillä, ja etäisyys suunnittelualueelta kumpaankin taajamaan on noin 10 kilometriä. Osayleiskaavoitettavan alueen on noin 2576 hehtaaria.

 

Alueellisella vastuumuseolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen rakennetun kulttuuriympäristön tai maisemien osalta.

 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien alueella on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2023 osana YVA-prosessia (Heilu Oy. Lapinlahti Iso Petäjämäki tuulivoimapuistoalueen ja voimajohtolinjojen arkeologinen inventointi 2023). Museo on tarkastanut ja hyväksynyt raportin ja todennut selvitysten vastaavan hankkeen selvitystarpeisiin. Suunnittelualueelta ei tunnettu ennen inventointia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Inventoinnissa havaitut kohteet on viety muinaisjäännösrekisteriin alueellisen vastuumuseon toimesta maaliskuun alussa. Museo on samalla arvioinut kohteiden lopulliset lajit (kiinteä muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde, löytöpaikka). Kahdelle rajamerkille inventoija on ehdottanut lajiksi muuta kulttuuriperintökohdetta. Vastuumuseo on arvioinut rajamerkit kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Inventoinnin tuloksena hankealueelta tunnetaan nyt kuusi kiinteää muinaisjäännöstä, yksi muu kulttuuriperintökohde ja yksi löytöpaikka. Nämä tiedot tulee korjata lukuun 6.5.1.

 

Inventoinnissa havaituista kohteista kaava-alueella sijaitsee kaksi kiinteää muinaisjäännöstä: Palometsä (rekisteritunnus 1000050660) tervahauta ja Rasimäki (rekisteritunnus 1000050661) kaskiröykkiöalue. Kohteet on merkitty kaavaan SM-aluemerkinnöillä. Museoviraston kaavaohjeen mukaan (2020) kiinteät muinaisjäännökset suositellaan merkittäväksi ensisijaisesti merkinnällä sm. SM-merkintää suositellaan käytettäväksi laajoista, erityisen merkittäviksi arvioiduista muinaismuistoalueista. Kaavaluonnoksesta puuttuu kokonaan merkinnälle kuuluva asianmukainen määräysteksti:

 

"Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto."

 

Muinaisjäännösten päälle tai välittömään läheisyyteen ei ole kaavassa osoitettu rakentamista. Lähin tv-alue on sijoitettu noin 70 metriä pohjoiskoilliseen Rasimäen kaskiröykkiöalueesta. Kaavaselostuksen luvussa 12.4 mainitaan lyhyesti vaikutukset muinaisjäännöksiin liittyen rakentamisvaiheeseen. Lukua voisi täydentää mainitsemalla, että arkeologiset kohteet tulee merkitä selkeästi maastoon ennen rakennustöiden aloittamista ja niiden ajaksi. Kohteet tulee merkitä maastoon niiden muinaisjäännösrekisterin mukaisella aluerajauksella + vähintään kahden metrin suoja-alue siten, että ne ovat havaittavissa maastosta tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvien hakkuiden ja raivausten jälkeenkin.

 

Muut inventoinneissa havaitut kohteet (neljä kiinteää muinaisjäännöstä, yksi muu kulttuuriperintökohde sekä yksi ennestään tunnettu löytöpaikka) sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella sähkönsiirtoreiteillä. Tuulivoimahankkeen vaikutuksia alueen arkeologiseen kulttuuriperintöön on arvioitu laajemmin YVA-prosessissa.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Lapinlahden kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 14.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html