Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/890

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1051/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

11.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon ELY-Keskus
 

 

 

  

 

POSELY/3180/2022

 

Lapinlahti Iso-Petäjämäki tuulivoimahanke YVA-selostus

 

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY- keskus pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikon mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Museo on lausunut YVA-suunnitelmasta 1.2.2023 ja osallistunut seurantaryhmän toimintaan. Alueellinen vastuumuseo on tutustunut aineistoihin ja antaa lausuntonsa Pohjois-Savon alueen kulttuuriperinnön osalta.

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisemat

 

Näkyvyysalueanalyysi ja kuvasovitteet esitetään Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä. Kuvasovitteita on tehty 17 eri kuvauspisteestä. Kuvauspisteiksi on valikoitunut niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maisemakokonaisuuksia. Kuvauspiste 2 mallintaa vaikutuksia Peltosalmi-Kirmajärven alueelta noin 10 kilometrin etäisyydestä. Kyseessä oleva maisema-alue sijoittuu kuitenkin lähimmillään vain kolmen kilometrin päähän hankealueesta.

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo arvioi, että hankkeen vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön jäävät vähäisemmäksi, mutta vaikutukset maisema-arvoihin ilmenevät selkeämmin mallinnuksissa.

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

Suunnittelualueella (myös sähkönsiirtoreitit) on tehty YVA-prosessin aikana arkeologinen inventointi vuonna 2023 (Heilu Oy. Lapinlahti Iso Petäjämäki tuulivoimapuistoalueen ja voimajohtolinjojen arkeologinen inventointi 2023). Hankealueelta tai sähkönsiirtoreiteiltä ei tunnettu arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita ennen inventointia lukuun ottamatta Tervalammen kivikautista löytöpaikkaa, joka on tarkastettu jo vuonna 2022 toisen hankeen yhteydessä. Kohteet on viety muinaisjäännösrekisteriin alueellisen vastuumuseon toimesta maaliskuun alussa. Museo on samalla arvioinut kohteiden lopulliset lajit (kiinteä muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde, löytöpaikka). Kahdelle rajamerkille inventoija on ehdottanut lajiksi muuta kulttuuriperintökohdetta. Vastuumuseo on arvioinut rajamerkit kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Inventoinnin tuloksena hankealueelta tunnetaan nyt kuusi kiinteää muinaisjäännöstä, yksi muu kulttuuriperintökohde ja yksi löytöpaikka. Nämä tiedot tulee korjata sivulle 220 sekä lukuun 19.7. 

 

Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvat seuraavat kohteet:

-          Palometsä (rekisteritunnus 1000050660), tervahauta, kiinteä muinaisjäännös

-          Rasimäki (rekisteritunnus 1000050661), kaskiröykkiöalue, kiinteä muinaisjäännös

 

Sähkönsiirtolinjojen vaikutusalueelle sijoittuvat seuraavat kohteet:

-          Hiekkala (rekisteritunnus 1000050662), kaskiröykkiöalue, kiinteä muinaisjäännös

-          Pahalampi (rekisteritunnus 1000050663), kaski/viljelyröykkiöalue, kiinteä muinaisjäännös

-          Sopenmäki (rekisteritunnus 1000050667), rajamerkki, kiinteä muinaisjäännös

-          Kolmikannansuo (rekisteritunnus 1000050668), rajamerkki, kiinteä muinaisjäännös

-          Päivärinta (rekisteritunnus 1000050664), viljelyröykkiöalue, muu kulttuuriperintökohde

-          Tervalampi (rekisteritunnus 1000040382), löytöpaikka

 

Museo on tarkastanut ja hyväksynyt raportin ja todennut selvitysten vastaavan hankkeen selvitystarpeisiin. Inventointiraportti on toimitettu Museovirastolle arkistoitavaksi ja julkaisuun. Suunnittelualueelta havaitut uudet kohteet on merkitty YVA-selostuksen karttakuviin ja inventointiraportti on liiteaineistossa. Lisäksi alueelta on tehty myös maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys. Hankeaineistoissa kohteista tulee käyttää muinaisjäännösrekisterin mukaisia lajeja, rekisterinimiä, tunnuksia sekä aluerajauksia.

 

Vaikutusten arvioinnin mukaan hankkeella ei ole arvioitu olevan mitään vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriympäristöön. Voimajohtoalueille sijoittuvat kohteet todetaan huomioitavan pylvässijoittelussa. Tuulivoimapuiston alueella kohteet huomioidaan rakennustoimenpiteissä. Arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvissa vaikutuksissa tulee huomioida tuulivoimaloiden sijainnin, tiestön, sähköaseman ja maakaapelilinjojen lisäksi mahdolliset maa-aineksen ottopaikat ja mahdolliset maan läjityspaikat sekä väliaikaiset nosto-, varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparakkialueet. Vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien rakentamisen aikaiset, käytön aikaiset ja käytön lopettamisen aikaiset toimet. Kyseiset toimenpiteet tulee ottaa huomioon arvioitaessa hankkeen suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjäännöksiin. Myös väliaikainen toiminta, kuten väliaikaiset ajoreitit tai metsänhakkuut ja raivaukset, voivat vahingoittaa tai tuhota arkeologista kulttuuriperintöä. Myös väliaikaiset toiminnot tulee huomioida vaikutusten arvioinnissa.

 

YVA-selostuksessa tulee tuoda ilmi, että arkeologiset kohteet tulee merkitä selkeästi maastoon ennen rakennustöiden aloittamista ja niiden ajaksi. Kohteet tulee merkitä maastoon niiden muinaisjäännösrekisterin mukaisella aluerajauksella + vähintään kahden metrin suoja-alue siten, että ne ovat havaittavissa maastosta tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvien hakkuiden ja raivausten jälkeenkin.

 

Lukuun 31.2. liittyen museo muistuttaa, että koska hankealueella valmistellaan samanaikaisesti myös osayleiskaavaa, ratkaistaan mahdollinen kiinteään muinaisjäännökseen kajoaminen muinaismuistolain (295/63) 13 § mukaisissa neuvotteluissa osana kaavaprosessia. Muiden kulttuuriperintökohteiden osalta niihin kajoavista suunnitelmista tulee pyytää lausunto alueelliselta vastuumuseolta.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pohjois-Savon ELY-Keskus

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 14.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html