Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/834

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (4)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1646/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

22.02.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iisalmen kaupunki
 

 

  

 

IIS/562/10.02.02.00/2020.

 

Iisalmi Vuorimäen tuulivoimapuisto osayleiskaavan luonnos ja YVA-selostus

 

Iisalmen kaupunki pyytää lausuntoa otsikon mukaisen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta ja YVA-selostuksesta. Vuorimäen tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä kaava että hankkeen YVA. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo on lausunut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta 11.4.2022 (diar. 3331/2022) sekä osallistunut viranomaisneuvotteluun ja seurantaryhmän työhön.

 

Tuulivoimapuistoa suunnitellaan Iisalmen kaupungin länsiosaan, Vuorimäen alueelle. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Iisalmen keskustasta lounaaseen ja se rajautuu länsi- ja eteläpuolella Pielaveden ja luoteispuolella Kiuruveden kuntarajaan. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 27 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6-10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä. Tarkasteltavana on kolme vaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan 27, 24 tai 17 voimalan tuulivoimapuistovaihtoehtoja. Sähkönsiirron osalta YVA-selostusvaiheessa tarkastellaan kuutta reittivaihtoehtoa (1A, 1B, 1C, 2A, 2B ja 2C). Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon alustavien suunnitelmien mukaan liittymällä Savon Voima Verkko Oy:n omistamaan Iisalmi-Kiuruvesi 110 kV voimajohtoon.

 

YVA-selostus

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

Tuulivoimapuiston alueella on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2021 ja sähkönsiirtoreiteillä vuonna 2023 (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu). Inventoinneissa tuulivoimapuiston alueelta havaittiin seuraavat kohteet:

 

  • Pienisuomäki (rekisteritunnus 1000049388) kaskiröykkiöalue, kiinteä muinaisjäännös
  • Vuorimäki etelä (rekisteritunnus 1000049390) kaskiröykkiöalue, kiinteä muinaisjäännös
  • Lumikangas (rekisteritunnus 1000049424) historiallinen asuinpaikka, muu kulttuuriperintökohde
  • Suolamminsuo (rekisteritunnus 1000049427) historiallinen viljelyröykkiö ja asuinpaikka, mu kulttuuriperintökohde
  • Vuorimäki (rekisteritunnus 1000049430) merkkikivi, muu kohde

 

Sähkönsiirtolinjoilta havaittiin lisäksi yksi muu kohde, Väliaho (rekisteritunnus 1000049432).

 

Molemmat inventointiraportit toimitettiin alueelliselle vastuumuseolle verrattaen myöhään, vasta lokakuun lopussa 2023. Museo arvioi ne marraskuussa ja vei kohteet muinaisjäännösrekisteriin, jolloin ne ovat saaneet lopulliset lajit (muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde, muu kohde) rekisteritunnukset ja aluerajaukset. Museo on toimittanut tiedon inventointien ja raporttien hyväksymisestä 23.11.2023 sekä hanketoimijalle että Museovirastoon. Hankeaineistoissa tulee käyttää muinaisjäännösrekisterin mukaisia lajeja, rekisterinimiä, tunnuksia sekä aluerajauksia.

 

YVA-selostus on päivätty 4.12.2023 eli toimijalla on ollut käytössään vahvistettu aineisto. Luvussa 9 Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön käytetään epämääräisiä ilmaisuja kuten ehdotetut kohteet ja ehdotettu suojavyöhyke. Mm. luvussa 9.4. todetaan virheellisesti, että inventoinnin tulosten uusia kohteita ei ole virallisesti luokiteltu ja luvussa 9.5 puhutaan edelleen ehdotetuista kohteista ja sama jatkuu luvussa 9.7. Kohteista puuttuvat lisäksi mm. rekisteritunnukset esimerkiksi taulukosta 9-1. Taulukon statuksissa ei voi myöskään lajina olla joko muinaisjäännös tai muu kulttuuriperintökohde. Vahvistetut lajit tulee esittää muinaisjäännösrekisterin mukaisina. Kokonaisuudessaan luvun 9 osalta teksti on hieman sekavaa ja siitä saa kuvan, että arkeologisen kulttuuriperinnön kohteiden suojelustatukset ja aluerajaukset ovat edelleen epäselviä.  

 

Vaikutusten arvioinnissa on todettu, että kaksi kohdetta on sijoittumassa tämänhetkisissä suunnitelmissa rakenteiden alueelle:

 

Pienisuomäki kiinteä muinaisjäännös sijaitsee tielinjauksen alueella. Luvussa 23.1. taulukossa 23-1 todetaan, että Pienisuomäen kohteen osittaista tuhoutumista ei voi täysin välttää nykyisen suunnitelman mukaisilla tielinjauksilla. Kohde on kiinteä muinaisjäännös. Museo toteaa, että mikäli sen alueelle osoitetaan muuttuvaa maankäyttöä, on kyse muinaisjäännökseen kajoamisesta, joka tulee ratkaista kaavaprosessin aikana muinaismuistolain 13 § mukaisissa neuvotteluissa.

 

Suolamminsuon muu kulttuuriperintökohde sijoittuu osin voimala-alueelle. Taulukossa 23-1 todetaan, että kohteen tuhoutuminen voidaan välttää merkkaamalla alue ja sen alakohteet luontoon sekä suojaamalla kohde. Hankevaihtoehdossa VE3 Suolamminsuon aluerajaus sijoittuu voimalan vaatimalle puuttomalle alueelle, joten vaikutusten minimoimiseksi voimalaa 4 ehdotetaan siirrettäväksi. Museo näkee tämän kannatettavana ratkaisuna.

 

Sähkönsiirtoreiteille sijoittuu lisäksi yksi muu kohde, jota ei tarvitse huomioida suunnittelussa.

 

Jos suunnitelmat muuttuvat olennaisesti suunnittelun edetessä, tulee merkittävistä muutoksista olla hyvissä ajoin yhteydessä alueelliseen vastuumuseon, joka voi arvioida vaikutukset alueen kulttuuriperintöön ja mahdollisiin täydennyksiin selvitysten osalta. Suositeltava käytäntönä on inventoida koko hankealue, ei vain muuttuvan maankäytön alueita etenkin, jos on todennäköistä, että nämä tulevat muuttumaan suunnittelun edetessä.

 

 

Rakennettu ympäristö

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo on tutustunut havainnekuva-aineistoon ja näkymäalueanalyysiin sekä tuulimyllyjen että sähkönsiirtoreittien osalta. Valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY) lähimpänä sijaitsevaan (Runnin kylpylä ja Saarikosken kanava) alueeseen hankkeen vaikutuksia mallinnetaan havainnekuvassa 16. Sähkösiirtoreittiä koskevat havainnekuvat 17 ja 18 mallintavat niin ikään RKY-alueen lähiympäristöä. Maakunnallisesti merkittävien Piekäälän ja Kontumäen laitumien osalta hankkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Hankkeen vaikutukset suhteessa paikallisesti merkittäviin kulttuuriympäristökohteisiin arvioidaan YVA-selostuksessa myös vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Pohjois-Savon alueellisella vastuumuseolla ei ole muuta huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta YVA-selostukseen tai kaavaluonnokseen.

 

Osayleiskaavan luonnos

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

Kuten YVA-selostuksessa, kaavaselostuksen tekstissä käytetään ehdotetut kohteet- ilmaisua luvussa 2.3. Tähän yhteyteen on syytä myös korjata, että tuulivoimapuiston alueella on kaksi muuta kulttuuriperintökohdetta ja yksi muu kohde. Luvussa 8.5. tiedot ovat oikein.

 

Luvussa 7.5 osayleiskaavan merkinnät ja määräykset on toisen kiinteän muinaisjäännöksen osalta virheellinen kohde, Riitamäki länsi. Sama virhe on kaavakarttojen määräyksissä. Oikea kohde on Pienisuomäki. Lisäksi kaavamääräysteksti tulee korjata Museoviraston kaavaohjeen mukaisesti muotoon:

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty.

Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto."

 

Muiden kulttuuriperintökohteiden osalta kohde 5 Vuorimäki tulee poistaa. Kohde on luonteeltaan muu kohde eikä sitä tarvitse huomioida kaavassa. Muut kulttuuriperintökohteet on merkitty kaavaan kp-merkinnällä. Museoviraston kaavaohjeessa suositellaan käytettävän merkintää s ja määräystekstinä "Muu kulttuuriperintökohde: Alueella olevat historialliset asutus- ja elinkeinohistorialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon kanssa".

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Iisalmen kaupunki

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 22.02.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html