Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/775

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (4)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 887/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

29.01.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

 

 

 

 

 

  

 

Lausuntopyyntö 22.12.2023

 

Siilinjärvi maa-aines- ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, Salmenranta 749-401-1-255 ja Saviniemi 749-401-1-294, T. Maijala Oy

 

Museovirasto on edentänyt 22.12.2023 otsikon mukaisia kiinteistöjä koskevan lausuntopyynnön Pohjois-Savon alueelliselle vastuumuseolle (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo), joka vastaa museolain (314/2019) mukaisesti kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävien hoidosta alueellaan. Museo on tutustunut aineistoihin ja toteaa seuraavaa.

 

Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa (20130004), joka on myönnetty

23.1.2015. Myöntäjä on Siilinjärven kunnan viranomaislautakunta ja luvan viimeinen voimassaolopäivä on 23.2.2025. Voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty 18.3.2014 ja sen viimeinen voimassaolopäivä on 23.4.2024. Kyseessä on siis olevan toiminnan jatkaminen. Maa-aineslupaa haetaan kallion ottoon 20 vuodeksi 200 000 m3ktr kokonaismäärälle sekä ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Ottamisalueen pinta-ala on 4,57 hehtaaria ja louhinta-alueen 2,16 hehtaaria. Aluetta ei laajenneta, vaan sen rajaus säilyy samana kuin nykyisessä luvassa. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Alueella on voimassa Etelä-Siilinjärven osayleiskaava (hyv.2022), jossa suunnittelualue on osoitettu EO-merkinnällä. Maakuntakaavan 2040 2.vaiheessa, jonka ehdotus on parhaillaan nähtävillä, aluetta ei ole osoitettu maa-ainesottoalueeksi.

 

Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee laaja kiinteä muinaisjäännös, Toivala Hanhimäki (rekisteritunnus 1000007072), ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustusvarustus. Muinaisjäännös on osoitettu yleiskaavassa sm-aluemerkintänä ja asianmukaisella kaavamääräyksellä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen ilman lain nojalla annettua lupaa on kielletty (MML 1 §).

 

Toivala Hanhimäen puolustusvarustukset on valittu Museoviraston VARK- hankkeessa valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listalle. Museovirasto pyysi kannanottoja inventointiin kaikille verkossa avoinna olleen kuulemissovelluksen avulla 1.3. -14.4.2023. Hanke valmistuu 2024. Hankkeen tavoitteena on luettelo, jonka Valtioneuvosto voi hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.

 

VARK-kohteet tulee huomioida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden säilyminen pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Maankäytön suunnittelun odotetaan tukevan kohteiden suojelua. VARK-alueella tulee huolehtia siitä, että sille määritellyt arvot eivät tule vaarantumaan maankäyttösuunnitelmia toteutettaessa.

 

VARK-perustelujen mukaan Hanhimäen puolustusvarustukset ovat hyvin säilynyt ja näyttävä ensimmäisen maailmansodan aikainen sotahistoriallinen kohde. Se on myös pohjoisimpia ensimmäisen maailmansodan aikaisia kenttälinnoitteita. Taistelukaivantoja on mäen rinteessä kahtena alueena yhteensä yli puolentoista kilometrin matkalla, joissa kummassakin kaivantoja on sekä ylempänä rinteellä että alempana lähempänä peltoja. Osa kaivannoista on kallioon louhittuja. Kohteen ympäristössä ja maisemassa on kohteen ymmärtämistä tukevia elementtejä. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja se kasvaa havupuustoa.

 

Muinaisjäännös on tuotu esille yhteislupahakemuksen kohdassa 4.44 Suojelualueet. Se on mainittu hyvin niukasti ja hakemuksesta puuttuu mm. kohteen muinaisjäännösrekisterin mukainen kohdenimi ja rekisteritunnus. Tekstissä todetaan, että " Alueella on ensimmäisen maailmansodan aikaisia museoviraston suojelemia taisteluhautoja. Niistä ottamisaluetta lähimmät on kartoitettu satelliittipaikantimella ja merkitty koordinaattiensa mukaisesti alkutilannekarttaan 03. Ne ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Niistä saadut lausunnot ovat liitteinä 3 ja 4."

 

Asemapiirrokseen on merkitty mustalla viivalla "Suojeltujen taisteluhautojen kartoitettu todellinen sijainti" eikä koko muinaisjäännöksen laajuutta. On epäselvää, mistä lähteestä viivan sijainti on saatu. Alku- ja lopputilannekartoille on merkitty kohteen muinaisjäännösrekisterin mukainen laajuus sinisellä viivalla, ja lisäksi mustalla sama merkintä, jolla viitataan taisteluhautojen sijaintiin. Muinaismuistolain 4 § mukaan

" kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu sellainen maa-alue, joka on tarpeen jäännöksen säilymiseksi sekä jäännöksen laadun ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille. Aluetta, josta 1 momentissa on säädetty, nimitetään tässä laissa suoja-alueeksi."

 

Alueellinen vastuumuseo on tarkentanut kohteen aluerajausta yleiskaavaprosessiin liittyen Siilinjärven kunnan vuonna 2013 tekemien kartoitusten ja paikkatietoaineistojen, lidar-aineistojen sekä vuoden 2012 inventointiraportin perusteella. Nykytilannekartalla louhinnan tilanne on pohjoisosassa menossa suunnilleen kiinteistörajan kohdalla, noin 60 metriä muinaisjäännösalueesta etelään. Tällä alueella on jo ilmakuvan perusteella ottamisalueen tiepohjaa sekä kiviaineskasoja.

 

Hakemuksen kohdassa 6.2 käsitellään häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä toiminnasta. Hanhimäen laaja muinaisjäännösalue puuttuu tältä listalta. Kohdassa 8.3 käsitellään vaikutuksia luontoarvoihin, maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön on hakemuksessa jätetty arvioimatta kokonaan. 

 

Lisäksi kohdassa 7.2 mainitaan, että alue on jo nyt aidattu puupylväisiin kiinnitetyllä metalliverkkoaidalla ja että sen yhteyteen tullaan lisäksi tekemään viimeistään lopputilanteessa kiinteä metallirakenteinen aita portteineen. Museo muistuttaa, että mikäli aitarakenteita rakennetaan muinaisjäännösalueella, on kyseessä muinaisjäännökseen kajoaminen, joka vaatii kajoamisluvan. Kohdassa 7.3 mainitaan jälkihoitotoimenpiteinä, että alueelle voidaan rakentaa esim. varasto- ja/tai konehallitiloja. Sekä aita- että rakennussuunnitelmista tulee pyytää lausunnot alueelliselta vastuumuseolta.

 

Alueellinen vastuumuseo toteaa, että arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hakemus on valmisteltu puutteellisesti suojelukohteen perustietojen sekä vaikutusten arvioinnin osalta. Museo esittää hakemusta täydennettävän näiden osalta. Lisäksi on todettava, että kalliokiviainesoton jatkuminen vain noin kymmenen metrin päähän muinaisjäännösalueen rajasta ei tue kohteen suojelua ja sen ymmärtämistä etenkin VARK-näkökulmasta.  Muinaisjäännösalueen rajan ja louhinta-alueen väliin olisi syytä jättää vähintään 20 metrin laajuinen alue. Yleiskaavan mukaisesti EO-aluetta on jäljellä vielä jo olevan ottoalueen länsi- ja etelä-kaakon puolella ja museo suositteleekin harkitsemaan louhinta-alueen laajentamista näihin suuntiin.  

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviraomainen

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 30.01.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html