Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/778

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 315/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

15.01.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus
 

 

 

 

 

POSELY/700/2023

 

Sonkajärvi Myllykankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma

 

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa otsikon mukaisesta YVA-ohjelmasta. Alueellinen vastuumuseo (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) on tutustunut ohjelmaan ja antaa lausuntonsa arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun kulttuuriympäristön ja maisemien osalta. Museo on osallistunut hankkeen seurantaryhmätyöskentelyyn.

 

YIT Energy Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Sonkajärvellä sijaitsevalle Myllykankaan alueelle. Hankealueen laajuus on noin 2160 hehtaaria. Hankealue rajautuu etelässä osin Vieremän kunnan rajaan ja pohjoisreunaltaan Kajaanin kaupungin rajaan. Hankealueelle suunnitellaan 9-12 tuulivoimalan rakentamista ja suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea erilaista vaihtoehtoa: VE0 hanketta ei toteuteta, VE1 Hankealueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa ja VE2 Hankealueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalaa. Hankkeen sähkönsiirtoa varten joko hankealueen pohjoisosaan tai keskivaiheille rakennetaan sähköasema. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimahankkeen liityntäpisteeksi on suunniteltu Höyttikangas -nimistä sähköasemaa, jota Fingrid Oyj suunnittelee Vuolijoen sähköaseman itäpuolelle. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi 14-16 kilometriä pitkä 110 tai 400 kV ilmajohto hankealueelta pohjoiseen. Kaikki reittivaihtoehdot sijoittuvat pääosin Fingrid Oyj:n 400 kV Vuolijoki-Alapitkä-voimajohtokäytävään. Ne esitetään vaihtoehtoina SVE 1, SVE2 ja SVE 3.

 

Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö

 

Maiseman ja rakennetun ympäristön osalta vastuumuseolla ei ole huomautettavaa YVA-ohjelmaan.

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

YVA-ohjelman mukaan arkeologinen inventointi on tehty maastokauden 2023 aikana. Museolle ei vielä ole toimitettu raporttia. Inventointiraportti tulee toimittaa sähköisenä Pohjois-Savon alueelliseen vastuumuseoon osoitteeseen kulttuurihistoriallinenmuseo@kuopio.fi .Samalla vastuumuseolle tulee toimittaa inventoinnissa havaittujen kohteiden sijaintitiedot ja rajaukset digitaalisena paikkatietomuodossa. Vastuumuseo arvioi vastaako selvitys sille annettuja tavoitteita ja laatuohjeita, esittää tarvittaessa täydennyspyynnön sekä vie uudet kohteet muinaisjäännösrekisteriin, jolloin ne saavat yksilöivät kohdetunnukset. Vastuumuseo arvioi myös uusien kohteiden lopulliset lajit. Inventointiraportissa annetut lajit (kiinteä muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde, löytöpaikka jne.) ovat vasta ehdotuksia. Arviointi hankkeen vaikutuksista on tehtävissä vasta kun vastuumuseo on tutustunut inventointiraporttiin.

 

Hankealueelta mahdollisesti löytyvä arkeologinen kulttuuriperintö tulee huomioida kaikessa alueelle suunnitellussa rakentamisessa: tuulivoimaloiden sijoittelussa, tiestön, sähköaseman ja maakaapelilinjojen sekä väliaikaisten nosto-, varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparakkialueiden sijoittelussa sekä suunniteltaessa mahdollisia maa-aineksen ottopaikkoja tai maan läjityspaikkoja. YVA-selostuksessa tulee mainita, että arkeologiset kohteet tulee merkitä selkeästi maastoon ennen rakennustöiden aloittamista ja niiden ajaksi. Kohteet tulee merkitä maastoon niiden muinaisjäännösrekisterin mukaisella aluerajauksella siten, että ne ovat havaittavissa maastosta tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvien hakkuiden ja raivausten jälkeenkin. Muinaisjäännökset tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa mm. siten, että ne eivät jää sähkönsiirtoreiteillä pylväiden harusten väliselle alueelle.

 

Taulukossa 7.2 tuodaan esille hankkeeseen mahdollisesti tarvittavia lupia ja mukana on myös muinaismuistolain mukainen kajoamislupa. Tuulivoimahankkeessa mahdollinen kiinteään muinaisjäännökseen liittyvä kajoaminen ratkaistaan hankkeeseen liittyvän kaavaprosessin aikana muinaismuistolain 13 § mukaisissa neuvotteluissa.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 30.01.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html